Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Nový klient > Domácí řád

Domácí řád

Obsah Domácího řádu Domova pro seniory:

I. Základní údaje a obecná ustanovení

II. Ubytování

III. Stravování

IV. Hygiena

V. Úschova cenných a jiných věcí

VI. Volnočasové a aktivizační činnosti

VII. Vycházky mimo areál domova

VIII. Pobyt uživatelů mimo domov

IX. Návštěvy

X. Doba klidu v Domově

XI. Poštovní zásilky

XII. Odpovědnost za škody

XIII. Podněty a stížnosti

XIV. Opatření při porušování pravidel pobytu v Domově a možnost vypovězení Smlouvy o poskytování služeb sociální péče uživateli

XV. Závěrečná ustanovení

I.
Základní údaje a obecná ustanovení

Název zařízení: Domov pro seniory Norbertinum

Adresa: Nopova 88, Brno

IČO: 69707294

Telefonické spojení: 548 211 248

E-mail: info@lumina.cz

Web: www.lumina.cz 

Bankovní spojení: č. ú. 7102480297/0100,  Komerční banka

Poskytovatel LUMINA, spolek, je od 1.1.2014 dle Občanského zákoníku č. 89/2012Sb.  zapsán jako spolek ve veřejném rejstříku dle § 226. 

Obecná ustanovení

 1. Tento dokument stanovuje základní pravidla pobytu osob, kterým Domov poskytuje sociální služby a dále pro zaměstnance Domova při poskytování služeb, podpory a péče v rámci naplňování základního principu a cílů organizace.
 2. Tato pravidla jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí služby sociální péče.
 3. Pravidla vycházejí z principů zachování individuální péče o uživatele a zachování jeho důstojnosti. Pravidla kladou důraz na dodržování základních lidských práv a svobod,  ostatních práv podle platného právního řádu České republiky a dokumentů, kterými je Česká republika vázána.
 4. Domov poskytuje sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

II.
Ubytování

Po příchodu do Domova jste ubytován/a na pokoji, který Vám byl nabídnut při uzavření smlouvy. Vybavení pokoje je majetkem poskytovatele, pokud není vybaven Vašim vlastním nábytkem. Pokoj je vždy vybaven lůžkem s matrací, šatní skříní, nočním stolkem, židlí a stolem. Osobní věci, které si přinesete s sebou z domova, se označí způsobem, jaký si vyberete, a tyto věci si uloží na místa k tomuto účelu určená. 

Můžete si přinést drobné věci ze svého předchozího bydliště (obraz, polička, hodiny, květiny, bytové doplňky apod.), které by zpříjemnily Váš pobyt v novém domově. Zaměstnanci Domova vstupují na pokoj po zaklepání a vyzvání (pokud to umožňuje zdravotní stav uživatele). Lze si ho také uzamknout, o klíče můžete požádat manažerku domova.

Pokud si přinesete vlastní televizní či rozhlasový přijímač, je potřeba tuto skutečnost nahlásit sociální pracovnici. Poplatky za užívání těchto přijímačů hradí i nadále klient ze svých prostředků. V případě, že klient hodlá užívat jiné vlastní elektrospotřebiče (např. varnou konvici), informuje rovněž sociální pracovnici.

Klientům není dovoleno v Domově přechovávat zvířata, nebezpečné chemikálie, topná tělesa, hygienicky závadné předměty a používat otevřený oheň např. svíčky. Klienti jsou povinni ochraňovat majetek Domova i majetek ostatních klientů.

Pokud má klient zájem o změnu trvalého pobytu na adresu poskytovatele, sociální pracovnice s jeho souhlasem zajistí přehlášení na městském úřadě a požádá o vystavení nového občanského průkazu.

Na pokojích je přísný zákaz kouření. Kouříte-li, využijte prosím venkovní prostory.

III.
Stravování

Strava v Domově je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou věku a zdravotnímu stavu klientů. Jídelní lístek sestavuje vedoucí stravovacího provozu na týden dopředu. Formu stravování-dietní stravování vždy doporučuje ošetřující lékař.

Zpravidla se strava podává na denní místnost, klientům, kteří vzhledem ke zdravotnímu stavu jsou ležícími na lůžku, se strava podává dle jejich aktuálního stavu i na pokojích. Rovněž je strava podávána na pokojích klientům, kteří o toto požádají.

Výdej stravy probíhá zpravidla v následujícím časovém rozvrhu:

 • snídaně od    8,00 – 8,30 hod.
 • oběd od  11,45 – 12,30 hod.
 • svačina od  15,00 – 15,30 hod.
 • večeře od  17,30 – 18,30 hod.

Pozdější příchod nebo uchování stravy na pozdější dobu je možno provést po vzájemné dohodě klienta s vrchní sestrou nebo jejím zástupcem.

Potraviny mohou klienti ukládat jen na místa k tomu určená (sklad u kuchyně v 1. NP). Během dne mají klienti k dispozici uvařený čaj, je jim přinesen na pokoj, také mohou požádat personál o přípravu kávy (zalití vodou). 

IV.
Hygiena

Osobní hygienu lze provádět v koupelně nebo ve svém pokoji. Doprovázení a pomoc při jednotlivých procedurách se děje podle potřeby – záleží na schopnostech klienta. Stejně tak se postupuje i v oblasti čistoty prádla, výměny prádla ložního a osobního. 

Klienti Domova se snaží pečovat o osobní čistotu, čistotu šatstva, prádla, o pořádek na pokojích, ve skříních, nočních stolcích a ve všech společných prostorách Domova, kde pobývají.

V.
Úschova cenných a jiných věcí

Při nástupu nebo v průběhu pobytu v Domově si můžete požádat o převzetí peněžní hotovosti nebo cenných předmětů do úschovy v trezoru Domova, přičemž v případě převzetí potvrdí příjem pověřený pracovník (sociální pracovnice, sestra) příjmovým dokladem. Domov nezodpovídá za cenné věci, finanční hotovosti či vkladní knížky, které jste neuložil/a k úschově.

VI.
Volnočasové a aktivizační činnosti

jsou nedílnou součástí pobytu klientů v Domově. Máme pro Vás připravenou řadu zájmových aktivit a aktivizačních programů, které můžete podle svého zájmu a zdravotního stavu navštěvovat. Seznam aktivit je také vyvěšen na nástěnce v jídelně. Budete-li si přát některých aktivit zúčastnit či pravidelně zúčastňovat pracovníci jsou ochotni vám poskytnout kdykoliv potřebnou pomoc nebo podporu.

Součástí zařízení Domova je také knihovna.

VII.
Vycházky mimo areál Domova

Při pobytu mimo areál Domova jsou respektovány vaše zájmy a možnosti, co se týká délky pobytu mimo areál domova. 

Pokud odcházíte na vycházku, návštěvu nebo celodenní výlet, prosíme o nahlášení této skutečnosti pracovníkovi, který je ve službě, Vámi nebo Vaším doprovodem, a to v zájmu vaší bezpečnosti. Stejně tak je vhodné sdělit přibližnou dobu návratu. Službu konající pracovník je povinen Vás nebo Váš doprovod seznámit s mírou přiměřeného rizika, která z vycházky vyplývá. V případě, že potřebujete na vycházku doprovod pracovníka, můžete se domluvit s pracovníkem, který je ve službě. 

Vycházku může ze zdravotních důvodů omezit nebo doporučit jiné řešení ošetřující lékař, ve výjimečných případech též vedoucí provozu Domova. Je-li míra rizika pro uživatele vyšší, zajistí mu zaměstnanci doprovod.

V Domově se zvláštním režimem odpovědný pracovník zváží po dohodě s uživatelem a lékařem vhodnost vycházky jestliže by bylo ohroženo jeho zdraví nebo bezpečnost např. při nepříznivém počasí, náledí, použití hromadných dopravních prostředků apod., s ohledem na jeho zdraví a mentální schopnosti.

VIII.
Pobyt uživatelů mimo domov

Za pobyt mimo Domov se považuje každý ohlášený celodenní pobyt uživatele mimo Domov včetně pobytu ve zdravotnickém nebo lázeňském zařízení. Pobyt mimo Domov oznamuje uživatel vedoucímu úseku nebo službu konajícímu zaměstnanci, který tuto skutečnost zapíše a nahlásí na příslušná místa.

IX.
Návštěvy v Domově

Návštěvní doba v Domově není pevně stanovena. Doporučena je doba denně mezi 9,00 hod. a 19,00 hod. vzhledem k dennímu rytmu a režimu jednotlivých obyvatel. V případě návštěv v pozdějších hodinách, obzvláště u obyvatel bydlících na více lůžkových pokojích, žádáme o ohleduplnost k ostatním klientům. 

Návštěvy nesmí rušit klid a pořádek v Domově nebo narušovat dobré vzájemné soužití klientů. Vzájemné návštěvy klientů služby na pokojích jsou běžné. Jejich chování musí být takové, aby nerušilo ostatní spolubydlící.

Zaměstnanci dbají na to, aby při návštěvách bylo zachováno soukromí klienta. Při výjimečných situacích (např. epidemiích) mohou být návštěvy zakázány.

X.
Doba klidu v domově

Doba nočního klidu je stanovena po celé roční období od 22,00 hod. do 6,00 hod. V této době nesmí být klienti rušeni, s výjimkou ošetřovatelských úkonů a podávání léků.

V době nočního klidu mohou klienti poslouchat ve společenské místnosti rozhlas nebo televizi jen po dohodě se službou konající sestrou a za předpokladu, že to nebude rušit ostatní klienty.

Mohou poslouchat i na pokojích – musí být však splněna podmínka: nemohu omezovat svým chováním svobodu druhého člověka spolubydlícího. 

XI.
Poštovní zásilky

Obyčejné poštovní zásilky pro uživatele jsou doručovány každý pracovní den a předává jim je sociální pracovnice, příp. pověřená pracovnice. Balíky, doporučené dopisy jsou předávány poštovní doručovatelkou k rukám adresáta. 

V případě, že uživatel není schopen podpisu, potvrdí převzetí doporučené zásilky a peněžní hotovosti sociální pracovnice a svědek. Klient má možnost odeslat poštu prostřednictvím sociální pracovnice.

XII.
Odpovědnost za škody

Pokud klientovi vznikne škoda v souvislosti s jeho pobytem v Domově, ohlásí tuto skutečnost vedoucí příslušného úseku, která informuje o vzniku škody vedení Domova. Ohlášení vzniklé škody může učinit stejným způsobem i rodinný příslušník klienta.

Klient odpovídá za škodu, kterou zaviněně způsobil na majetku Domova nebo jiné organizace, na majetku a zdraví obyvatel, zaměstnanců Domova, případně jiných osob v rámci své způsobilosti. 

Za škodu jím způsobenou odpovídá v rámci své způsobilosti klient Domova v rozsahu, který stanoví občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, v plném rozsahu ze svých finančních prostředků. Splátka škody může být rozhodnutím ředitele Domova rozložena na splátky na delší období. Způsobí-li škodu zaviněně více klientů, odpovídají za ni klienti podle své účasti. O míře zavinění rozhoduje ředitel Domova na základě šetření.

XIII.
Podněty a stížnosti

Podněty a stížnosti na kvalitu nebo rozsah poskytovaných služeb může uplatnit kterýkoliv uživatel Domova nebo jeho rodinný příslušník. Stížnost lze podat ústně nebo písemně prostřednictvím všech zaměstnanců domova. Stížnost lze podat rovněž anonymně do schránky důvěry domova, která je umístěna v 1. podlaží vedle vchodu do jídelny.

XIV.
Opatření při porušování pravidel pobytu v Domově a možnosti vypovězení Smlouvy o poskytnutí služby sociální péče

Klient, jeho zákonný zástupce a opatrovník jsou seznámeni s Domácím řádem Domova před podpisem Smlouvy o poskytnutí služby sociální péče. Klient pak podpisem stvrzuje, že porušování Domácího řádu může být důvodem k výpovědi Smlouvy o poskytnutí služby sociální péče. Klient je povinen dodržovat Domácí řád Domova.

Porušuje-li klient zvlášť závažným způsobem pořádek, základní pravidla slušného chování a občanského soužití, zejména pro svou opilost nebo jiné důvody, jsou službu konající zaměstnanci oprávněni učinit taková opatření, která narušiteli zamezí jejich chování: povolena jsou opatření omezující pohyb obyvatel v souladu se zákonem o sociálních službách 108/2006 Sb., v případě ohrožení života a zdraví osob je nutno použít přiměřená opatření, přivolat policii ČR a zamezit útočníkovi v jeho počínání, pokud zamezení nebude znamenat ohrožení života a zdraví osob, které jsou ve sporu aktivní ve věci zklidnění narušitele.

O narušování pořádku v Domově, pravidel slušného chování a porušování principů osobní svobody, sepíše službu konající personál hlášení, které podepíše spolu s příslušnými svědky události.

Pokud klient opakovaně porušuje závažným způsobem dobré soužití obyvatele Domova, je dán důvod k ukončení smlouvy o poskytování sociálních služeb v Domově.

V konkrétních případech je možno postupovat podle Standardu č. 14 „Nouzové a havarijní stavy“.

Porušení Domácího řádu bude nejdříve řešeno s klientem, případně s jeho zákonným zástupcem. Bude písemně upozorněn, že porušuje Domácí řád a další porušování může vést až k ukončení poskytování služeb ze strany Domova.  

Za hrubé porušování pořádku uživatelem Domova je považováno:

 • Úmyslné nezaplacení úhrady za bydlení, stravu a služby po dobu delší než 1 měsíc. 
 • Opakované kouření na pokoji.
 • Opakované úmyslné rušení nočního klidu nebo rušení nočního klidu v opilosti.
 • Diskriminační chování z hlediska rasové, národnostní, etnické, náboženské a osobnostní (např. věk, pohlaví, vzdělání, vizáž, zdravotní stav) odlišnost vůči jiným klientům, zaměstnancům či návštěvníkům Domova.
 • Opakované agresivní verbální napadání jiných klientů, zaměstnanců či návštěvníků Domova, pokud není způsobeno akutní změnou jeho zdravotního stavu.  
 • Agresivní fyzické napadení klientů, zaměstnanců či návštěvníků Domova, pokud není způsobeno akutní změnou jeho zdravotního stavu. 
 • Vpuštění cizí osoby do objektu Domova za účelem jejího přespání zde. 
 • Opakované nevhodné chování návštěvy klienta narušující soukromí ostatních uživatelů a klid a pořádek v Domově nebo jiné jejich jednání popsané.
 • Spáchání přestupku nebo trestného činu v Domově nebo v souvislosti s pobytem v Domově.

XV.
Závěrečná ustanovení

Tento Domácí řád je účinný dnem 25. 7. 2022. 

S tímto Domácím řádem musí být prokazatelně a srozumitelně seznámeni všichni zaměstnanci. 

Uživatelé sociálních služeb v Domově musí být s tímto Domácím řádem seznámeni ještě před uzavřením Smlouvy o poskytnutí služby sociální péče. Domácí řád je vyvěšen v prostorách jídelny a je k dispozici k nahlédnutí uživatelům sociálních služeb i rodinným příslušníkům.

Domácí řád pozbývá pro uživatele účinnosti dnem pozbytí platnosti Smlouvy.

Veškeré dodatky k tomuto “Domácímu řádu” musí mít písemný charakter a musí být vzestupně číslovány podle data přijetí.

Zpracoval: kolektiv pracovníků Domova

Schválila: Mgr. Hana Německá, ředitelka 

Křtiny 25. 7. 2022  

V Brně, dne 25. 7. 2022 Mgr. Hana Německá

ředitelka