Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Domov pro seniory

Domov pro seniory

Poslání

Posláním Domova je vytvářet našim klientům důstojné domácí zázemí, které se co nejvíce přibližuje jejich přáním a představám, pomoci překonávat obtíže přirozeně spojené s věkem našich klientů a poskytovat jim služby, které podpoří a posílí jejich dosavadní schopnosti, potřeby či zájmy.

Služba je poskytována tak, aby v co nejširší míře zachovala sociální kontakty a vazby s rodinou, přáteli a dalšími blízkými osobami.

Motto

Ve stáří je ukryta moudrost – je potřeba naučit se správně tázat.

Cíl služby

 • Zachování, případně další rozvoj získaných sociálních a společenských návyků a dovedností.
 • Zajištění individuálních potřeb seniora v oblasti fyzické i duševní.
 • Podpora zachování, či rozvoje schopnosti sebeobsluhy a mobility.
 • Podzim života prožít v důstojnosti a s láskou v motivujícím prostředí Domova.

Kroky vedoucí k cílům

 • Podporovat klienty v co největší míře samostatnosti
  • vytvoření příjemného, podnětného a bezpečného domova
  • podpora rozvoje nebo udržení schopností, dovedností a znalostí klienta a jejich využití v běžném životě
  • nabídnout klientům z jejich pohledu smysluplné aktivity
  • motivovat klienty k aktivnímu životu
 • Podporovat vytváření dobrých mezilidských vztahů – klienti navzájem, klienti a zaměstnanci, zaměstnanci navzájem
 • Podporovat kontakty s rodinou, přáteli a osobami blízkými
 • Podporovat kontakty s přirozeným prostředím
 • Zajistit bezpečné prostředí nastavením srozumitelných pravidel života a soužití s ostatními
 • Vytvářet příjemné a motivující prostředí

Péče je realizována formou nepřetržitého provozu s komplexem služeb poskytovaných kvalifikovaným personálem.

Služba je založena na individuálním přístupu, respektuje svobodnou vůli klientů, podporuje klienty v maximální možné době udržení samostatnosti a soběstačnosti, v zachování přirozených sociálních vazeb.

Obyvatelům Domova poskytujeme

 • Domov má lůžkovou kapacitu 12 lůžek pro klienty domova pro seniory, s možností ubytování v jedno - dvou lůžkových pokojích. Zařízení se nachází v pětipodlažní budově se zahradou. Spolek LUMINA provozuje sociální služby v prostorách objektu na základě nájemní smlouvy uzavřené s majitelem budovy – Kanonie řádu premonstrátů v Nové Říši.
 • Domov má vlastní zahradu pro trávení volného času
 • Stravování celodenní a to jak racionální, tak dietní.
 • Úklid a praní prádla
 • Ošetřovatelskou a zdravotní péči - kvalifikovaný zdravotnický a ošetřovatelský personál pečuje o klienty nepřetržitě.
 • Lékařská péče je zajišťována externím praktickým lékařem
 • Rehabilitaci – léčebný tělocvik
 • Podmínky pro zájmovou činnost, kulturní vyžití a uspokojování duchovních potřeb

Cílová skupina

 • Poskytujeme nepřetržitou péči o chronicky nemocné seniory, trpící nemocemi, jež přináší pokročilý věk
 • Seniorům, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhého člověka z důvodu snížené soběstačnosti v důsledku onemocnění, kdy již není možno péči zajistit v domácím prostředí.
 • Věková struktura seniorů je od 55 let věku.
 • Služba není určena pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou od středně těžkého stupně (podloženo lékařským vyšetřením), pro osoby, které ohrožují samy sebe nebo okolí, osoby závislé na návykových látkách (zejména alkoholu) a osoby, jejichž potřeby s ohledem na zdravotní stav nedokáže služba podpořit.

Služba je poskytována zejména osobám, u nichž byla podle Zákona č. 108/2006 Sb., O sociálních službách zjištěna závislost na pomoci jiné osoby ve stupni II. – IV.

Uvedené zařízení je určeno pro ženy i muže.

V případě zhoršení zdravotního stavu klienta s diagnostikováním stařecké demence nebo Alzheimerovy choroby těžšího stupně, mohou být tito klienti umístěni v Domově se zvláštním režimem SANTINI ve Křtinách nebo ve druhé části Domova NORBERTINUM. Organizace má tuto službu zaregistrovanou.

Služba není poskytována osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje ústavní péči ve zdravotnickém zařízení, osobám které nejsou schopny pobytu v zařízení v důsledku akutní infekční nemoci.

Zásady a principy poskytované sociální služby

 1. Respektování práv a svobody
  • Při poskytování sociální služby jsou dodržována lidská práva a svobody
 2. Respektování volby uživatele a zajištění důstojného života uživatele
  • Dávat příležitost k uplatnění vlastní vůle
  • Umožňovat vyjádření vlastního názoru
  • Respektovat soukromí uživatele
  • Dávat uživateli možnost odmítnutí služby, pokud to není v rozporu s Domácím řádem
  • Chránit uživatele před předsudky a negativním hodnocením – uživatel není stigmatizován svou diagnózou
  • Respektovat přání uživatele s předchozím vysvětlením jeho možných nepříznivých důsledků
 3. Respektování potřeb uživatele
  • Ve středu zájmu je vždy uživatel, jeho potřeby a zájmy
  • Uživatel se podílí na plánování sociální služby, která vede k zachování co nejvyššího stupně soběstačnosti
 4. Odbornost sociální služby
  Sociální službu poskytuje odborně kvalifikovaný personál, který dodržuje profesní i vnitřní předpisy:
  • etický kodex zaměstnance
  • vnitřní směrnice organizace, které jsou v souladu s platnými zákony a normami
  • ošetřovatelské standardy

Vnitřní směrnice a standardy jsou přístupné všem zaměstnancům v písemné podobě v kanceláři domova a v pracovně pečovatelů. Zaměstnanci mají zpracovaný individuální plán vzdělávání, který vychází z potřeb organizace a respektuje i potřeby jednotlivých zaměstnanců.